Họ và tên: Phạm Thị Len

    Chức vụ: Kế toán

    Sinh ngày:20/04/1977

     Số ĐT: 0339066685

     Email: lenthaiduong1@thaithuy.edu.vn

  

 

     Họ và tên: Ninh Thị Tuyết Mai

     Chức vụ: Thủ quỹ

     Sinh ngày:22/01/1986

     Số ĐT: 097475258   Email: thaiphuckt2@thaithuy.edu.vn

      Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hải

     Chức vụ: CB Thư viện

     Sinh ngày:17/04/1975

     Số ĐT: 0368279862- Email: thanhhaithaiduong2@thaithuy.edu.vn

      

      Họ và tên: Phạm Công Hoan

      Chức vụ: Giáo viên kiêm nhiệm văn phòng

      Sinh ngày:15/12/1982

      Số ĐT: 0967189968

     Email: hoanthaiphuc2@thaithuy.edu.vn