Họ và tên GV: Phạm Thị Nhuần

    Chức vụ: Tổ trưởng tổ 1

    Trình độ: Đại học

    Sinh ngày: 19/01/1975

    Điện thoại: 0978210026

    Email: ngoctram1301.0405@gmail.com

    

 

 

  

    Họ và tên GV: Nguyễn Thị Thêm

    Chức vụ: Tổ trưởng tổ 2,3

    Trình độ: Cao đẳng

    Sinh ngày: 13/10/1977

    Điện thoại: 0977685350

    Email: themha293@gmail.com

 

   Họ và tên GV: Phạm Thị Mến

    Chức vụ: Tổ trưởng tổ 4,5

    Trình độ: Đại học

    Sinh ngày: 08/04/1972

    Điện thoại: 0978838295

    Email: phamthimen27@gmail.com

 

    Họ và tên GV: Đinh Thị Nhiên

    Chức vụ: Tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên

    Trình độ: Cao đẳng

    Sinh ngày: 18/04/1983

    Điện thoại: 0386961613

    Email: nhienthaiphuc2@thaithuy.edu.vn

    

    Họ và tên GV: Vũ Thị Bích Huế

    Chức vụ: Tổ trưởng tổ khoa học xã hội

    Trình độ: Đại học

    Sinh ngày: 20/09/1969

    Điện thoại: 0963015235

    Email: bichhuethaiphuc2@thaithuy.edu.vn